Nie znalazłeś w sklepie, szukasz porady lub masz wątpliwości dotyczące produktów, a może gdzieś jest taniej...

Śmiało - sklep@midasmarket.pl lub 609 650 705.

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU www.MidasMarket.pl

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży towarów na stronie internetowej (sklep) www.MidasMarket.pl oferowanych przez firmę INTER MARKET PHU PŁAWNICKI JAN z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Solskiego 49, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu pod nr 12827 , NIP 899-010-22-05, REGON 005936344-00023 zwaną dalej SPRZEDAWCĄ.

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą korespondencyjnie pod adresem: ul. Solskiego 49, 52-401 Wrocław, pod adresem poczty elektronicznej sklep@midasmarket.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 609650705, 609049125, 609049122, 609049130 oraz 71/3420362. Reklamacje można składać również poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu www.MidasMarket.pl

2. Oferta sklepu zbudowana jest na podstawie informacji dostarczonych przez producentów i dystrybutorów opublikowanych w ich materiałach informacyjnych katalogach itp. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby podane przez niego informacje były rzetelne i prawdziwe, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, majątkowej za zmiany wprowadzone przez producentów. Zdjęcia produktów mogą w nieznaczny sposób odbiegać od oryginałów.

3. Sprzedaż jest prowadzona tylko i wyłącznie dla firm oraz tylko i wyłącznie na potrzeby bieżącej działalności gospodarczej, co klient świadomie akceptuje dokonując zakupu. Jedynym dokumentem sprzdaży jest faktura VAT. Zawartość sklepu internetowego www.MidasMarket.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta (firmę) nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna (zamówienie) określonego towaru do akceptacji przez Sprzedawcę i zawarcia umowy sprzedaży oraz realizacji.

4. Wszystkie ceny podane na www.MidasMarket.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów transportu towarów do Klienta. Koszt transportu jest widoczny w podsumowaniu zamówienia.

5. Zamówienia w sklepie internetowym www.MidasMarket.pl można dokonywać poprzez strony internetowe sklepu wypełniając stosowny formularz. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych umożliwiających realizację: pełnej nazwy firmy, adresu, numeru NIP, imienia i nazwiska osoby zamawiającej, dokładnego adresu dostawy jeżeli inny niż w danych do faktury VAT, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną lub telefoniczną.

6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego www.MidasMarket.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Prawo, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7. Sprzedawca oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.MidasMarket.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. Ewentualna sprzedaż sprzętu demonstracyjnego jest odrębnie i jawnie określona w opisie wraz z warunkami gwarancji obejmującymi ten sprzęt (różne od standardowych).

8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego www.MidasMarket.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego podając ewentualny wydłużony termin realizacji, gdy jest do ustalenia. W przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zgodnie z jego decyzją zamówienie zostanie zrealizowane z opóźnieniem lub przy rezygnacji zostanie zwrócona wpłata w całości lub części dotyczącej brakującego towaru.

9. W przypadku sprzedaży promocyjnej dotyczącej ograniczonej liczby towarów, realizacja zamówień następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Firma INTER MARKET PHU zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji gdy podana na www.MidasMarket.pl cena będzie nieprawidłowa na wskutek błędu systemu informatycznego. Zastrzega się prawo dokonywania zmian cen towarów będących w ofercie sklepu, wprowadzania i wycofywania poszczególnych towarów do oferty sklepu.

11. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych, a przyjęcie zamówienia do realizacji może wymagać potwierdzenia telefonicznego przez sprzedawcę.

12. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu, warunków dostawy opisanych w dziale DOSTAWY.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Klienta jego dane będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

14. Złożenie zamówienia będzie potwierdzone przez sprzedawcę drogą poczty elektronicznej z podaniem wszystkich szczegółów związanych z płatnością.

15. Jeśli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony artykuł jest w danej chwili niedostępny w magazynie sprzedawcy, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W tym przypadku Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

16. Do każdej przesyłki Sprzedawca załącza fakturę VAT oraz wymagane przepisami prawa inne dokumenty.

17. Wszystkie towary w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Jakiekolwiek naprawy, modernizacje towaru w okresie gwarancji oznacza iż towar taki definitywnie traci prawa gwarancyjne

18. Należność za zamówione artykuły regulowane są w formie:

- przedpłaty przelewem,

- za pobraniem kurierowi,

- przy odbiorze osobistym – gotówka/karta.

19. Należności w formie przedpłaty należy kierować na konto sprzedawcy:

Inter Market PHU Pławnicki Jan

Bank – mBank S.A. 16 1140 2004 0000 3102 7923 9164

W tytule przelewu – nazwa firmy, NIP, numer zamówienia.

20. Zamówienie kierowane jest do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto sprzedawcy.

21. Standardowo zamówione towary z deklarowanym czasem wysyłki 24 godzin są wysyłane w ciągu tego terminu (mając na uwadze dni robocze) od momentu potwierdzenia zamówienia lub daty wpływu zapłaty na konto sprzedawcy i są dostarczane przez firmę spedycyjną wskazaną przez sprzedawcę. Staramy się, aby zamówienia za pobraniem lub po dokonanej przedpłacie złożone do godziny 14-tej w dniu roboczym były wysyłane danego dnia. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą realizację złożonego zamówienia sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub przez e-mail uzgodnienia innego terminu dostawy ewentualnie realizację częściową lub partiami.

22. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sprzedawcę jest data przekazania zakupionego towaru przez firmę spedycyjną.

23. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

24. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

- skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),

- złożyć sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

25. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do sprzedającego, Kupujący winien przesłać Sprzedającemu stosowne pismo/reklamację.

26. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, nazwę firmy,

- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

27. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

28. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od sprzedawcy oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać sprzedawcy komplet dołączonych do towaru akcesoriów.

29. Kupujący korzystając z gwarancji lub rękojmi winien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony do siedziby Sprzedawcy na własny koszt. Transport powrotny realizowany jest przez Sprzedawcę na własny koszt za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej.

30. Reklamacje związane z nieprawidłowo naliczonymi koszty dostawy lub nieprawidłowymi towarami znajdującymi się w koszyku zamówień można składać telefonicznie lub sklep@midasmarket.pl

31. Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do sprzedawcy przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji. Sprzedawca rozpoznaje reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

32. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania należy niezwłocznie otworzyć przesyłkę w obecności kuriera. Gdy uszkodzeniu uległa zawartość, to wspólnie z kurierem spisać stosowny protokół uszkodzeń (jest to OBOWIĄZEK kuriera), a następnie pilnie poinformować nas telefonicznie i przez e-mail przesyłając skan protokołu.

33. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

34. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu INTER MARKET PHU jest specjalista ds. Reklamacji.

35. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności.

36. Sprzedawca rozpoznaje reklamację niezwłocznie, jednak , nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

37. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

38. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.

39. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu www.MidasMarket.pl Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego www.MidasMarket.pl. Maksymalny czas potwierdzenia terminu wysyłki wynosi 48 godzin / nie wliczając w to dni zwyczajowo przyjętych za dni wolne od pracy/.

40. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni robocze.

41. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez sprzedawcę firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

42. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w punkcie INTER MARKET PHU ul. Solskiego 49, 52-401 Wrocław po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

43. Z wyjątkiem towarów, gdzie stale lub w okresie promocji Sprzedawca oferuje wysyłkę gratis, to standardowo Kupujący pokrywa koszt dostawy.

44. Kupujący obowiązany jest w każdym przypadku do wykazania aktów staranności związanych z odbiorem towaru, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń względem Sprzedającego. Każda przesyłka z zakupionym towarem jest ubezpieczona. W przypadku stwierdzenia lub choćby podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana - po stronie Klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z przedstawicielem firmy spedycyjnej . Niespisanie takiego protokołu oznacza jednoznacznie, iż kończy się odpowiedzialność firmy INTER MARKET i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.

45. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przesyłki ubytku lub uszkodzenia towaru konieczne jest natychmiastowe doprowadzenie do sporządzenia protokołu uszkodzeń przesyłki zawierającego opis uszkodzeń (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier). Następnie Kupujący winien pilnie poinformować nas o tym zdarzeniu telefonicznie oraz przesyłając skan protokołu przez e-mail sklep@midasmarket.pl

46. Koszt dostawy towarów jest uzależniony od łącznej objętości i wagi zamawianych towarów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu. W przypadku towarów wielkogabarytowych koszt dostawy zamówionego towaru ustalany jest bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym drogą telefoniczną lub elektroniczną.

47. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

48. Sprzedawca oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym www.MidasMarket.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego gwarantem).

49.Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu www.MidasMarket.pl

50. Wykaz autoryzowanych serwisów gwarantów co do zasady znajduje się na ich stronach internetowej w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt - telefon lub e-mail.

51. Oferta sprzedawcy jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, umowa kupna sprzedaży zawierana jest na podstawie prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej i w języku polskim.

52. INTER MARKET PHU siedzibą we Wrocławiu przy ul. Solskiego 49 jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym www.MidasMarket.pl. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności i instytucjom kredytującym zakup towarów w przypadku korzystania z ich usług. Za wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez INTER MARKET PHU oraz ich poprawiania. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.

53. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do placówki sprzedawcy. Sprzęt można także odesłać na własny koszt na adres INTER MARKET PHU, ul. Solskiego 49 52-401 Wrocław po uprzednim poinformowaniu o tym sprzedawcy.

54. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego www.MidasMarket.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym www.MidasMarket.pl konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.

55. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Uwagi:

Strona/adres/sklep www.MidasMarket.pl jest własnością firmy „STEF” Stefan BURIAK / NIP 691-168-59-16

Sprzedaż prowadzi firma Inter Market PHU PŁAWNICKI Jan / 899-010-22-05

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl